...  การเรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำสังคม  นิยมประชาธิปไตย  ห่างไกลยาเสพติด  ...
   
ถวายถัตราหารเพลก่อนปิดภาคเรียนที่  1/2558
วันที่  9 ตุลาคม 2558
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครูถวายภัตราหารเพลและจตุปัจจัย
ณ วัดเมืองสรวงเก่า


กตัญญุตาคารวะ
"ชีวิตข้าราชการไทย ก้าวสู่ทางสายใหม่ 60"

วันที่  25  กันยายน 2558
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ร่วมกับหน่วยงานราชการในอำเภอเมืองสรวง
จัดกิจกรรม กตัญญุตาคารวะ
เนื่องในโอกาสการเกษียณอายุราชการ
โดยภาคเช้าเป็นการแสดงมุฑิตาจิตของศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าการแข่งขัน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สพม เขต27 ปีการศึกษา 2558

วันที่  19 กันยายน 2558
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสพม เขต 27 กลุ่ม 2
                                                                                 ดูประกาศผลการแข่งขัน


การคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
Best Practces ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2558

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
วันที่  10 กันยายน 2558
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ส่งกลุ่มสาระคณิตศาสตร์เข้าร่วม
คัดเลือกผลงานวิธิปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practces
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2558
และนำคณะครูศึกษาดูงาน
การแสดงผลงาน

ประเมินโครงการโรงเรียนน่ามอง
วันที่  4 กันยายน 2558
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
คณะคร
ู บุคลากร นักเรียน  ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการประเมินโครงการโรงเรียนน่ามอง

โครงการฝึกอบรม ป้องกันและระงับอัคคีภัย
วันที่  2 กันยายน 2558
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองสรวง
จัดโครงการฝึกอบรม ป้องกันและระงับอัคคีภัย
โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , 4 , 5 , 6Big Cleaning Day
วันที่  1  กันยายน  2558
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู นักเรียน บุคลากร จัดกิจกรรมBig Cleaning Day

การแข่งขันการจัดตู้ปลาสวยงาม
วันที่  18  สิงหาคม  2558
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา นำตู้ระบบนิเวศปลาทะเล
เข้าร่วมการแข่งขันการจัดตู้ปลาสวยงาม ในงานวันวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
ในปีนี้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ค่ายคณิตศาสตร์  MATH  CAMP  ครั้งที่ 6
วันที่  15  สิงหาคม  2558
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองสรวง
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ทบทวนและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
วันที่  13  สิงหาคม  2558
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ

คณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดย เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชต 27

วันแม่แห่งชาติ
วันที่  12  สิงหาคม  2558
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ถวายเครื่องราชสักการะ

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนมายุ 83 พรรษา


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่  11  สิงหาคม  2558
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานถวายเครื่องราชสักการะและลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนมายุ 83 พรรษาวันอาเซียน
วันที่  11  สิงหาคม  2558
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันอาเซียน
ASEAN DAY 2015ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการเขต สพม 36 คนใหม่

วันที่  10  สิงหาคม  2558
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู บุคลากรโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ร่วมแสดงความยินดีกับนายอดุลย์ศักดิ์  บุญเอนก
ในโอกาสที่จะย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สพม 36


พิธีเข้าประจำกอง

วันที่  7  สิงหาคม  2558
กองลูกเสือโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา จัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ
ให้แก่ลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และพิธีประดับเข็มแก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์
ประจำปีการศึกษา 2558

ถวายเทียนพรรษา

วันที่  29  กรกฏาคม  2558
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ถวายเทียนพรรษา  ณ วัดบ้านหนองหิน  วัดบ้านกกกุง 
วัดบ้านหนองเรือ  วัดบ้านป่าเม็ก


ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง

วันที่  24  กรกฏาคม  2558
งานอนามัยโรงเรียน โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
จัดกิจกรรมฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง
โดยการรณรงค์ สาธิต วิธีการแปลงฟันอย่างถูกวิธี

ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดสำนักงาน ธกส อำเภอเมืองสรวง
วันที่  23  กรกฏาคม  2558
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาร่วมเป็นเกียรติ
ในการเปิดสำนักงาน ธกส อำเภอเมืองสรวง
ในการนี้นำนักแสดงวงโปงลางร่วมแสดงในพิธิเปิด


โครงการเสริมทักษะวิชาการ
ค่ายภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ - จีน)

วันที่  21  กรกฏาคม  2558
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองสรวง
จัดกิจกรรมโครงการเสริมทักษะวิชาการ
"ค่ายภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ - จีน)"

รุ่นที่ 1 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2558
รุ่นที่ 2 วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2558


ศึกษาดูงานโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี
วันที่  17  กรกฏาคม  2558
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา นำคณะครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยาศึกษาดูงาน
งานประกันคุณภาพการศึกษา  และการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ
เพื่อนำความรู้  ประสพการณ์มาพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

ศึกษาดูงานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
วันที่  14  กรกฏาคม  2558
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา  นำคณะครูศึกษาดูงาน
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดโพธิการาม
เพื่อนำความรู้มาพัฒนา
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และชุมชน

แนะแนวการศึกษา พี่ มสว. สู่ น้อง มสว.
วันที่  6  กรกฎาคม  2558
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานกิจกรรมแนะแนวการศึกษา พี่ มสว. สู่ น้อง มสว.
โดยศิษย์เก่ารุ่นพี่จากสถาบันอุดมศึกษา 14 สถาบัน


กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพทางภาษา นักเรียน Gifted Program
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
วันที่  4  กรกฏาคม  2558
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
จัดกิจกรรม
พัฒนาอัจฉริยภาพทางภาษา นักเรียน Gifted Program
เพื่อเสริมความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ในการเตรียมพร้อมเพื่อเป็นพลเมืองอาเซียน ในปี 2558 นี้


พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ
วันที่  3  กรกฏาคม  2558
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา  จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากิจการลูกเสือไทย

วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2558
วันที่  26  มิถุนายน  2558
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานจัดกิจกรรม คิดดี  ทำดี  ต่อต้านยาเสพติด  และ
วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2558


การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
วันที่  19  มิถุนายน  2558
นายบัณฑิต  ศรีม่วง  รองผู้อำนวยการ สพม. 27
เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ในการนี้ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
และเป็นตัวแทนรับมอบรถโรงเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558
วันที่  18  มิถุนายน  2558
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558

ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

วันที่  16  มิถุนายน  2558
ชาวเมืองสรวงวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ
รองผู้อำนวยการ จตุพล ไกรยบุตร
เนื่องในวาระการดำรงค์ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี

มุฑิตาจิต 2558
วันที่  12  มิถุนายน  2558
สมาคมครู  สมาคมผู้บริหาร ศูนย์เครือข่ายฯ ที่ 19  (เมืองสรวง)
จัดกิจกรรมจากวันวานที่พากเพียร สู่...วันเกษียณที่ภาคภูมิ ประจำปี 2558

ในปี 2558 นี้โรงเรียนเมืองสรวงวิทยามีครูที่เกษียณ 2 ท่าน  คือ
ครูมาโนชญ์ ผลเกิด และ  ครูวิรัช คำแฝง


อบรมคุณธรรม  จริยธรรมและมารยาททางสังคม
นักเรียนห้องเรียนคุณภาพ (Gifted Program)

วันที่  30  พฤษภาคม  2558
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานเปิดการอบรมคุณธรรม  จริยธรรมและมารยาททางสังคม
นักเรียนห้องเรียนคุณภาพ (Gifted Program)
ปีการศึกษา 2558

ร้อยรัก...รวมใจ  สายใยรัก..  ผูกพัน โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
วันที่  29  พฤษภาคม  2558
นายปัญญา เศวตธรรม  นายอำเภอเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธาน
ในงานร้อยรัก รวมใจ สายใยรัก ผูกพัน โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา


ปฐมนิเทศน์  นักเรียน ปีการศึกษา 2558
วันที่  15  พฤษภาคม  2558
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานเปิดการประฐมนิเทศน์นักเรียน
และมอบเงินปัจจัยพื้นฐาน (ค่าชุดนักเรียนและค่า
สมุดเรียน)
ปีการศึกษา 2558

40 ปี คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า ม.ส.ว.
วันที่  12  เมษายน  2558
ขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกคน
ที่ได้ร่วมสมทบทุนทั้งแรงกาย แรงใจ จตุปัจจัย
รวมทั้งเดินทางมาร่วมงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
40 ปี คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า ม.ส.ว.12 เมษายน 2558
ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับด้วยความปลอดภัย
คิดสิ่งใดให้สมปรารถนา เจริญในหน้าที่การงาน
ร่ำรวยๆกันทุกคนนะครับ


ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร สพม 27

วันที่  27  มีนาคม  2558
คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผู้บริหารสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2558วันที่  24  มีนาคม  2558
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประจำปีการศึกษา 2558


กิจกรรมค่ายสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทะเลไทย
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย

วันที่  9-11  มีนาคม  2558
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยานำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted Progarm
จัดกิจกรรมค่ายสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทะเลไทย
ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติเกาะและทะเลไทยกิจกรรมในเครื่องแบบ ปีการศึกษา 2557

วันที่  13  กุมภาพันธ์  2558
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายกิจกรรมในเครื่องแบบ
ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ประจำปีการศึกษา 2557

English Camp
for Deverloping Mathematics learning Ability for ASEAN#2

วันที่  7  กุมภาพันธ์  2558
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัทร้อยเอ็ด
เทศบาลตำบลเมืองสรวง
จัดกิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

วัยรุ่น วัยใส จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่เสพ  ไม่ท้อง

วันที่  6  กุมภาพันธ์  2558
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ร่วมกับโรงพยาบาลเมืองสรวง
จัดกิจกรรม ให้ความรู้ และรณรงค์ วัยรุ่น วัยใส จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่เสพ ไม่ท้อง
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา


ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

วันที่  5  กุมภาพันธ์  2558
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ให้การต้อนรับ ดร.ศิริชัย วงศ์พุฒ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
เนื่องในโอกาศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
พร้อมมอบนโยบายการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2558

วันที่  3  กุมภาพันธ์  2558
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
เพื่อปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2558
ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน
Get English to ASEAN Camp

วันที่  22  มกราคม 2558
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัทร้อยเอ็ดจัดกิจกรรม
ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ติวเข้ม เติมเต็มความรู้ พิชิต O-net
วันที่ 19 - 23 มกราคม 2558
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองสรวง
จัดกิจกรรมติวเข้ม เตรียมความรู้พิชิต O-net
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

การแข่งขันกีฬาหน่วยงานเมืองสรวงสัมพันธ์
ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่  16 - 21  กุมภาพันธ์  2558
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา นำคณะค
รู

ร่วมการแข่งขันกีฬาหน่วยงานเมืองสรวงสัมพันธ์
ประจำปี 2558 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง

ปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์

วัน
จันทร์ที่ 12 มกราคม 2558

นายบุญล้อม  ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู
นักเรียนร่วมกิจกรรมปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์
เพื่อปรับภูมิทัศน์ สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วันเด็กแห่งชาติ

วัน
ศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558

นายบุญล้อม  ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธาน
อ่านสารนายกรัฐมตรีเนื่องในโอกาส " วันเด็กแห่งชาติ "
และนำนักเรียนร่วมกิจกรรม วันเด็ก 10 มกราคม 2558
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง

อบรมขยายผล การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยโปรแกรม dbookPRO

วันที่ 7 มกราคม 2558
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดการอบรมขยายผล
การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม dbookPROMerry  Christmas  Happy New Year 2015
วันที่  26  ธันวาคม  2557
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธาน
เปิดกิจกรรม Merry  Christmas  Happy New Year 2015
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา


การประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2557
วันที่
24 ธันวาคม 2557

นายบุญล้อม  ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธาน
เปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ในการนี้ มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี
และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

โครงการป้องกันและแก้ปัญหา การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
วันที่ 22 ธันวาคม 2557
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองสรวง
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องเพศศึกษา
และการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา                    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 64
           ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                                     วันที่  9 - 11  ธันวาคม  2556
               
  นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
                    นำคณะครู
  นักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
                                           ในงานนี้ได้รับรางวัล
 

      อันดับที่  5    การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
      อันดับที่  33  การแข่งขันการทำอาหารน้ำพริกผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
      อันดับที่  20   การแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทหญิง ม.4-ม.6
                                                                  คลิกเพื่อดูผลการแข่งขันรายการอื่น

5 ธันวามหาราช
วันที่ 5 ธันวาคม 2557
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหาร ครู
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ร่วมกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ
ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  จังหวัดร้อยเอ็ด


5 ธันวามหาราช
วันที่ 5 ธันวาคม 2557
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหาร ครู
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ร่วมกิจกรรม วันพ่อ่แห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอเมืองสรวง

รับ - ส่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วันที่ 3 ธันวาคม  2557
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
คณะผู้บริหาร ครู
  นักเรียน
ให้การต้อนรับ นายจตุพล ไกรนบุตร รองผู้อำนวยการคนใหม่
และส่ง นายยอดยิ่ง จันทะดวง รองผู้อำนวยการ
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
วันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 3 ธันวาคม  2557
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหาร ครู
  นักเรียน  
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ
ในการนี้ ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2557
วันที่ 28 พฤศจิกายน  2557
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โดย นำนักเรียนร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่


วันเอดส์โลก
วันที่ 27 พฤศจิกายน  2557
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลเมืองสรวง
จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก
เพื่อให้ความรู้ และรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV
25 ธันวาคม วันวชิราวุธ
วันที่ 25 พฤศจิกายน  2557
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา จัธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
ผู้ทรงเป็นบิดากิจการลูกเสือไทยค่ายสู่ฝัน  พี่ มศว. สู่ น้อง มสว.
วันที่ 5 พฤศจิกายน  2557
นางสาวประไพ  ส่งเสริมสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานเปิดกิจกรรมแนะแนวพี่ มศว. สู่ น้อง มสว.
โดยมีศิษย์เก่าที่กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และคณะจัดกิจกรรมค่ายสู่ฝันเพื่อแนะแนวการเตรียมความพร้อม
ในการเตรียมสอบเพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดุมศึกษา

23 ตุลาคม 2557 วันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม  2557
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหาร ครูร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง

วันที่ 20 ตุลาคม 2557
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ให้การต้อนรับ ดร.ศิริชัย วงศ์พุฒ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27
นายบัณฑิต ศรีม่วง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27
ในโอกาศเยี่ยมชมโรงเรียน มอบแนวนโยบายการทำงาน
และให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูและบุคลากร

วันที่ 16 ตุลาคม  2557
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ทำบันทึกความเข้าใจ
MOU ( Memorandum Of Understanding)
ในการจัดโครงการพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( Asean Economics Community )
วันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม  2557
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ปฏิบัติกิจกรรม LABเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
และพัฒนาศักยภาพห้องเรียนคุณภาพ (Gifted Programm)
ณ อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมาวันที่ 26 กันยายน 2557
สมาคมผู้บริหาร  สมาคมครูอำเภอเมืองสรวง
จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาคารวะแด่
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเมืองสรวง
ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2557
ณ หอประชุมโรงเรียนเมือสรวงวิทยาวันที่ 19 กันยายน 2557
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู บุคลากร ร่วมแสดงมุทิตาคารวะแด่  นายชาตรี ชาปะวัง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27
ผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารสถานศึกษา
ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2557            
                                       วันที่ 17 - 18 กันยายน 2557
                โรงเรียนเมืองสรวงวิทยานำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
                                งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
                         สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปลี่ยมคุณธรรม
                     ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27  กลุ่มที่ 2
ผลการแข่งขัน

         รางวัลชนะเลิศ การประดิษฐ์กระทงธูปเทียนแพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
         รางวัลชนะเลิศ น้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
         รางวัลรองชนะเลิศ การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
         รางวัลรองชนะเลิศ การจัดสวนแก้วระดับมัธยมศึกษาปลา
                                                          คลิกเพื่อดูผลการแข่งขันรายการอื่น
วันที่ 11 กันยายน 2557
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู บุคลากร ร่วมแสดงมุทิตาคารวะแด่  นายชาตรี ชาปะวัง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27
ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2557
โครงการอบรมต่อยอดการเรียนรู้และพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู

วันที่ 11-12  กันยายน 2557
นายชาตรี ชาปะวัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27
ประธานเปิดโครงการอบรมต่อยอดการเรียนรู้
และพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 10  กันยายน 2557
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
และบุคลากรโรงเรียนเมืองสรวงวิทยาให้การต้อนรับ
นายเสถียร เปรินทร์  ประธานคณะกรรมการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษาและคณะ