...  การเรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำสังคม  นิยมประชาธิปไตย  ห่างไกลยาเสพติด  ...
   
 

วันที่  16  มิถุนายน  2558
ชาวเมืองสรวงวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ
รองผู้อำนวยการ จตุพล ไกรยบุตร
เนื่องในวาระการดำรงค์ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี

มุฑิตาจิต 2558
วันที่  12  มิถุนายน  2558
สมาคมครู  สมาคมผู้บริหาร ศูนย์เครือข่ายฯ ที่ 19  (เมืองสรวง)
จัดกิจกรรมจากวันวานที่พากเพียร สู่...วันเกษียณที่ภาคภูมิ ประจำปี 2558

ในปี 2558 นี้โรงเรียนเมืองสรวงวิทยามีครูที่เกษียณ 2 ท่าน  คือ
ครูมาโนชญ์ ผลเกิด และ  ครูวิรัช คำแฝง


อบรมคุณธรรม  จริยธรรมและมารยาททางสังคม
นักเรียนห้องเรียนคุณภาพ (Gifted Program)

วันที่  30  พฤษภาคม  2558
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานเปิดการอบรมคุณธรรม  จริยธรรมและมารยาททางสังคม
นักเรียนห้องเรียนคุณภาพ (Gifted Program)
ปีการศึกษา 2558

ร้อยรัก...รวมใจ  สายใยรัก..  ผูกพัน โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
วันที่  29  พฤษภาคม  2558
นายปัญญา เศวตธรรม  นายอำเภอเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธาน
ในงานร้อยรัก รวมใจ สายใยรัก ผูกพัน โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา


ปฐมนิเทศน์  นักเรียน ปีการศึกษา 2558
วันที่  15  พฤษภาคม  2558
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานเปิดการประฐมนิเทศน์นักเรียน
และมอบเงินปัจจัยพื้นฐาน (ค่าชุดนักเรียนและค่า
สมุดเรียน)
ปีการศึกษา 2558

40 ปี คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า ม.ส.ว.
วันที่  12  เมษายน  2558
ขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกคน
ที่ได้ร่วมสมทบทุนทั้งแรงกาย แรงใจ จตุปัจจัย
รวมทั้งเดินทางมาร่วมงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
40 ปี คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า ม.ส.ว.12 เมษายน 2558
ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับด้วยความปลอดภัย
คิดสิ่งใดให้สมปรารถนา เจริญในหน้าที่การงาน
ร่ำรวยๆกันทุกคนนะครับ


ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร สพม 27

วันที่  27  มีนาคม  2558
คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผู้บริหารสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2558วันที่  24  มีนาคม  2558
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประจำปีการศึกษา 2558


กิจกรรมค่ายสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทะเลไทย
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย

วันที่  9-11  มีนาคม  2558
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยานำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted Progarm
จัดกิจกรรมค่ายสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทะเลไทย
ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติเกาะและทะเลไทยกิจกรรมในเครื่องแบบ ปีการศึกษา 2557

วันที่  13  กุมภาพันธ์  2558
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายกิจกรรมในเครื่องแบบ
ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ประจำปีการศึกษา 2557

English Camp
for Deverloping Mathematics learning Ability for ASEAN#2

วันที่  7  กุมภาพันธ์  2558
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัทร้อยเอ็ด
เทศบาลตำบลเมืองสรวง
จัดกิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

วัยรุ่น วัยใส จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่เสพ  ไม่ท้อง

วันที่  6  กุมภาพันธ์  2558
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ร่วมกับโรงพยาบาลเมืองสรวง
จัดกิจกรรม ให้ความรู้ และรณรงค์ วัยรุ่น วัยใส จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่เสพ ไม่ท้อง
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา


ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

วันที่  5  กุมภาพันธ์  2558
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ให้การต้อนรับ ดร.ศิริชัย วงศ์พุฒ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
เนื่องในโอกาศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
พร้อมมอบนโยบายการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2558

วันที่  3  กุมภาพันธ์  2558
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
เพื่อปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2558
ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน
Get English to ASEAN Camp

วันที่  22  มกราคม 2558
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัทร้อยเอ็ดจัดกิจกรรม
ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ติวเข้ม เติมเต็มความรู้ พิชิต O-net
วันที่ 19 - 23 มกราคม 2558
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองสรวง
จัดกิจกรรมติวเข้ม เตรียมความรู้พิชิต O-net
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

การแข่งขันกีฬาหน่วยงานเมืองสรวงสัมพันธ์
ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่  16 - 21  กุมภาพันธ์  2558
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา นำคณะค
รู

ร่วมการแข่งขันกีฬาหน่วยงานเมืองสรวงสัมพันธ์
ประจำปี 2558 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง

ปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์

วัน
จันทร์ที่ 12 มกราคม 2558

นายบุญล้อม  ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู
นักเรียนร่วมกิจกรรมปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์
เพื่อปรับภูมิทัศน์ สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วันเด็กแห่งชาติ

วัน
ศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558

นายบุญล้อม  ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธาน
อ่านสารนายกรัฐมตรีเนื่องในโอกาส " วันเด็กแห่งชาติ "
และนำนักเรียนร่วมกิจกรรม วันเด็ก 10 มกราคม 2558
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง

อบรมขยายผล การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยโปรแกรม dbookPRO

วันที่ 7 มกราคม 2558
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดการอบรมขยายผล
การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม dbookPROMerry  Christmas  Happy New Year 2015
วันที่  26  ธันวาคม  2557
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธาน
เปิดกิจกรรม Merry  Christmas  Happy New Year 2015
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา


การประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2557
วันที่
24 ธันวาคม 2557

นายบุญล้อม  ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธาน
เปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ในการนี้ มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี
และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

โครงการป้องกันและแก้ปัญหา การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
วันที่ 22 ธันวาคม 2557
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองสรวง
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องเพศศึกษา
และการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา                    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 64
           ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                                     วันที่  9 - 11  ธันวาคม  2556
               
  นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
                    นำคณะครู
  นักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
                                           ในงานนี้ได้รับรางวัล
 

      อันดับที่  5    การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
      อันดับที่  33  การแข่งขันการทำอาหารน้ำพริกผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
      อันดับที่  20   การแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทหญิง ม.4-ม.6
                                                                  คลิกเพื่อดูผลการแข่งขันรายการอื่น

5 ธันวามหาราช
วันที่ 5 ธันวาคม 2557
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหาร ครู
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ร่วมกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ
ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  จังหวัดร้อยเอ็ด


5 ธันวามหาราช
วันที่ 5 ธันวาคม 2557
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหาร ครู
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ร่วมกิจกรรม วันพ่อ่แห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอเมืองสรวง

รับ - ส่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วันที่ 3 ธันวาคม  2557
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
คณะผู้บริหาร ครู
  นักเรียน
ให้การต้อนรับ นายจตุพล ไกรนบุตร รองผู้อำนวยการคนใหม่
และส่ง นายยอดยิ่ง จันทะดวง รองผู้อำนวยการ
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
วันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 3 ธันวาคม  2557
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหาร ครู
  นักเรียน  
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ
ในการนี้ ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2557
วันที่ 28 พฤศจิกายน  2557
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โดย นำนักเรียนร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่


วันเอดส์โลก
วันที่ 27 พฤศจิกายน  2557
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลเมืองสรวง
จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก
เพื่อให้ความรู้ และรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV
25 ธันวาคม วันวชิราวุธ
วันที่ 25 พฤศจิกายน  2557
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา จัธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
ผู้ทรงเป็นบิดากิจการลูกเสือไทยค่ายสู่ฝัน  พี่ มศว. สู่ น้อง มสว.
วันที่ 5 พฤศจิกายน  2557
นางสาวประไพ  ส่งเสริมสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานเปิดกิจกรรมแนะแนวพี่ มศว. สู่ น้อง มสว.
โดยมีศิษย์เก่าที่กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และคณะจัดกิจกรรมค่ายสู่ฝันเพื่อแนะแนวการเตรียมความพร้อม
ในการเตรียมสอบเพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดุมศึกษา

23 ตุลาคม 2557 วันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม  2557
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหาร ครูร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง

วันที่ 20 ตุลาคม 2557
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ให้การต้อนรับ ดร.ศิริชัย วงศ์พุฒ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27
นายบัณฑิต ศรีม่วง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27
ในโอกาศเยี่ยมชมโรงเรียน มอบแนวนโยบายการทำงาน
และให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูและบุคลากร

วันที่ 16 ตุลาคม  2557
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ทำบันทึกความเข้าใจ
MOU ( Memorandum Of Understanding)
ในการจัดโครงการพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( Asean Economics Community )
วันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม  2557
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ปฏิบัติกิจกรรม LABเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
และพัฒนาศักยภาพห้องเรียนคุณภาพ (Gifted Programm)
ณ อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมาวันที่ 26 กันยายน 2557
สมาคมผู้บริหาร  สมาคมครูอำเภอเมืองสรวง
จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาคารวะแด่
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเมืองสรวง
ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2557
ณ หอประชุมโรงเรียนเมือสรวงวิทยาวันที่ 19 กันยายน 2557
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู บุคลากร ร่วมแสดงมุทิตาคารวะแด่  นายชาตรี ชาปะวัง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27
ผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารสถานศึกษา
ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2557            
                                       วันที่ 17 - 18 กันยายน 2557
                โรงเรียนเมืองสรวงวิทยานำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
                                งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
                         สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปลี่ยมคุณธรรม
                     ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27  กลุ่มที่ 2
ผลการแข่งขัน

         รางวัลชนะเลิศ การประดิษฐ์กระทงธูปเทียนแพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
         รางวัลชนะเลิศ น้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
         รางวัลรองชนะเลิศ การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
         รางวัลรองชนะเลิศ การจัดสวนแก้วระดับมัธยมศึกษาปลา
                                                          คลิกเพื่อดูผลการแข่งขันรายการอื่น
วันที่ 11 กันยายน 2557
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู บุคลากร ร่วมแสดงมุทิตาคารวะแด่  นายชาตรี ชาปะวัง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27
ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2557
โครงการอบรมต่อยอดการเรียนรู้และพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู

วันที่ 11-12  กันยายน 2557
นายชาตรี ชาปะวัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27
ประธานเปิดโครงการอบรมต่อยอดการเรียนรู้
และพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 10  กันยายน 2557
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
และบุคลากรโรงเรียนเมืองสรวงวิทยาให้การต้อนรับ
นายเสถียร เปรินทร์  ประธานคณะกรรมการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษาและคณะ


MATH  CAMP  ค่ายคณิตศาสตร์  ประจำปี 2557

วันที่ 8  กันยายน 2557
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดกิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
MATH  CAMP  ประจำปี 2557
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 18  สิงหาคม 2557
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
ในงานนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประดิษฐ์ตู้ปลา DIY
ประเภททีมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ระดับอาชีวศึกษา
Best  Practices  สพม. 27ิ

วันที่ 15  สิงหาคม 2557
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

วันที่ 15 สิงหาคม 2557
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวง
วิทยา
                                                         
                                                          นางสาวธัญรดา  ไชยแสนท้าว / ถ่ายภาพ


เด็กไทยรู้รักษ์ห่วงใยตนเอง

วันที่ 14  สิงหาคม 2557
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองสรวง
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ร้อยเอ็ด
จัดโครงการเด็กไทยรู้รักษ์ห่วงใยตนเอง ประจำปี 2557
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวง
วิทยา

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 12  สิงหาคม 2557
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสรวงEnglish Camp

วันที่ 9-10 สิงหาคม 2557
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ประธานเปิดค่าย English Camp
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวง
วิทยา
เทิดไท้พระผู้เป็นแม่ และครูแห่งแผ่นดิน

วันที่ 8  สิงหาคม 2557
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ในการนี้ได้มอบรางวัลแม่ดีเด่นปีการศึกษา 2557
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวง
วิทยา


ลงแขก  ดำนา

วันที่ 7  สิงหาคม 2557
นายมาโนชย์  ผลเกิด นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 - 3
จัดกิจกรรมลงแขกดำนา  เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมคนอิสาน ในครั้งนี้ใช้พันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105  โดยใช้พื้นที่  5  ไร่
ณ แปลงนาโรงเรียนเมืองสรวง
วิทยาเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
วันที่ 31 กรกฏาคม 2557

นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
คณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ให้การต้อนรับ คณะครู และบุคลากรโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
ในโอกาศที่มาเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา


เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
วันที่ 21 กรกฏาคม 2557

นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
คณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษณ์
ประธาน
สภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ
ในโอกาศที่มาเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด


คืนความสุขให้ชาวร้อยเอ็ด "สร้างความสุข สงบไปด้วยกัน"

วันที่ 16 - 18  กรกฏาคม 2557
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด  อำเภอเมืองสรวง  โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ร่วมจัดกิจกรรม คืนความสุขให้ชาวร้อยเอ็ด "สร้างความสุข  สงบไปด้วยกัน"
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง


โครงการอบรมแกนนำวัยรุ่นเยาวชน
ในการส่งเสริมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

วันที่
16 - 17 กรกฏาคม 2557
โรพยาบาลเมืองสรวงร่วมกับโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
จั
ดโครงการอบรมแกนนำวัยรุ่นเยาวชน
ในการส่งเสริมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเมืองสรวง

ถวายเทียนพรรษา
วันที่ 10 กรกฏาคม 2557

นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ถวายเทียนพรรษา  ณ วัดบ้านงูเหลือม วัดบ้าหว่านไฟ วัดบ้านข่อย
วัดบ้านหนองผือโนนค้อ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ฟันดีเหงือกแข็งแรง

วันที่ 27 มิถุนายน 2557
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ร่วมกับโรงพยาบาลอำเภอเมืองสรวง
จัดกิจกรรมฟันดีเหงือกแข็งแรง
โดยมีการตรวจสุขภาพเหงือกและฟันโดยทันตแพทย์
ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพในช่องปาก
และแนะนำวิธีแปรงฟันที่ถูกวิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่
4 กรกฏาคม 2557
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา จั
ทำพธีทบทวนคำปฏิญาณ
และสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล
้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ชาวเมืองสรวงวิทยา  ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่
นางสาวประไพ ส่งเสริมสกุล ด้วยความยินดียิ่ง
วันที่ 27 มิถุนายน 2557

นายฉัตร ภาคมฤค ประธานสหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
คณะครู บุคลากร โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ให้การต้อนรับ นางสาวประไพ ส่งเสริมสกุล รองผู้อำนวยการคนใหม่
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
กิจกรรมคนไทยหัวใจสีขาว  รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
วันที่
26 มิถุนายน 2557

นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู นักเรียน ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ณ หอประชุมอำเภอเมืองสรวง


วันสุนทรภู่
วันที่
25 มิถุนายน 2557

นายบุญล้อม  ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองสรวงวิทย
ประธานพิธีบวงสรวง  ครูกลอนสุนทรภู่
เนื่องในวันสุนทรภู่  ประจำปีการศึกษา 2557 


การประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา  2557
วันที่
20 มิถุนายน 2557

โรงเรียนเมืองสรวงวิทยจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โดยมี นายสมศักดิ์  จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ประธานพิธีเปิดการประชุม  ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา


พิธีไหว้ครู  ปีการศึกษา  2557
วันที่
12 มิถุนายน 2557

นายบุญล้อม  ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองสรวงวิทย
ประธานพิธีไหว้ครู  ของนักเรียนโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ประจำปีการศึกษา 2557  ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ปรองดองสมานฉันท์
ตามนโยบาย  "ลดอบายมุข  สร้างสุขให้สังคม"
วันที่
10 - 11 มิถุนายน 2557

โรงเรียนเมืองสรวงวิทย
  ร่วมกับ  อำเภอเมืองสรวง 
สำนักงานสาธารณะสุขอำเภอเมืองสรวง  โรงพยาบาลอำเภอเมืองสรวง
สถานีตำรวจภูธรเมืองสรวง
จัดกิจกรรมปองดองสมานฉันท์ ตามนโยบาย
"ลดอบายมุข  สร้างสุขให้สังคม
"
โดย นายสมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
ประธานพิธีเปิดโครงการ

โครงการปรับพื้นฐานนักเรียน ชั้น ม.1 , ม4
วันที่
7 - 9 พฤษภาคม 2557
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทย
ประธาน
เปิดโครงการปรับพื้นฐานนักเรียน ชั้น ม1, ม4 
ปีการศึกษา 2557

บุญชาวเมือง
วันที่ 14 เมษายน 2557 
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู  นักเรียน  ร่วมงานบุญชาวเมือง  ณ วัดเมืองสรวงเก่า


สานสัมพันธ์ กีฬา วิชาการ สหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม
วันที่
18  มีนาคม  2557
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทย
นำคณะ
ครูเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีสหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม
ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่
17  มีนาคม  2557
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทย
นำคณะ
ครูให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27


วันที่ 4  มีนาคม  2557
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานพิธีปัจฉิมนิเทศน์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่6
ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2556

การแข่งขันกีฬาหน่วยงานเมืองสรวงสัมพันธ์
ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่  20  กุมภาพันธ์  2557
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา นำคณะค
รู

ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาหน่วยงานเมืองสรวงสัมพันธ์
ประจำปี 2557 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 63
ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่  18  กุมภาพันธ์  2557
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา นำคณะครู
  นักเรียน
ร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63
ณ เมืองทองธานี ในงานนี้ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับที่  9    การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1- ม.3
                                                                                                     รายระเอียดอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน
วัยรุ่นกับความรัก

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
แสดงธรรมโดยพระมหาสมปอง ตาลปฺตฺโต
ณ ห้องประชุม โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา


ติวเข้ม เตรีมสอบ O-net
วันที่ 3 - 7 มกราคม 2557 
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยานำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมติวเข้ม เตรียมสอบ O-net
จัดโดยโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ณ ห้องประชุม โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

กิจกรรมในเครื่องแบบ ปีการศึกษา 2556
วันที่ 3 มกราคม 2557 
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายกิจกรรมในเครื่องแบบ
ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ประจำปีการศึกษา 2557


ค่ายวิทยาศาสตร์โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อน้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 29 มกราคม ์ 2557 
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยาทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2556
วันที่ 17 มกราคม 2557  โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู และนักเรียนศึกษาดูงานและทัศนศึกษา
ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง 
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม  2557
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อหารแห้งเนื่องในโอกาศวันขึ้นปีใหม
เวลา 08.30 น
.
ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียนเมืองสรวงวิทยาเลือกตั้ง ประธานนักเรียน 
วันที่
9 มกราคม  2557
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
โดยจัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่
แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระลง
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
             
      การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา  101 เกมส์ ครั้งที่ 4 
วันที่ 24 ธันวาคม  2556
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู
  นักเรียน
เข้าร่วม
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา 101 เกมส์ ครั้งที่ 4
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
กีฬาเมืองสรวงเกมส์  ครั้งที่ 9  
วันที่ 18 - 20 ธันวาคม  2556
เทศบาลตำบลเมืองสรวง ร่วมกับโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดสัมพันธ์ (เมืองสรวงเกมส์)
โดยมี นายสมศักดิ์  ขำทวีหรหม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน
ณ สนามกีฬาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา


อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
วันที่ 18 - 20 ธันวาคม  2556
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
โดยมี นางสาวเบญจวรรษ เชิงสะอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก และคณะเป็นวิทยากร

                       งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 63
             
ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                                        วันที่  11 - 13  ธันวาคม  2556
                   นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
                     นำคณะครู
  นักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
                                               ในงานนี้ได้รับรางวัล
 

  รองชนะเลิศอันดับที่  1    การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
  อันดับที่  5    การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
  อันดับที่  28  การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว ม.1-ม.3
  อันดับที่ 18   การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
  อันดับที่  8    การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.65 ธันวามหาราช
วันที่ 4 ธันวาคม 2556
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหาร ครู
  นักเรียน  
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดกิจกรรม วันพ่อ่แห่งชาติ
ในการนี้ ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ประเมินโครงการ 5 ห้องชีวิต
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการประเมินโครงการ 5 ห้องชีวิต

วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2556
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27  กลุ่มที่ 2
ในงานนี้ได้รับรางวัล
                ชนะเลิศ การจัดสวนถาดแบบชื้น   ม1 - ม3
                ชนะเ
ลิศ การประดิษฐ์พานธูปเทียนแพ   ม1 - ม3
                ชนะเลิศ การทำอาหารคาวหวานประเภทข้าวและขนมหวาน  ม1 - ม3
                ชนะเลิศ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
4 - ม6
                ชนะเลิศ เครื่
องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ 4 - ม6
                                                                                     ผลการแข่งขัน
ทุกกิจกรรม


วันที่ 18 กันยายน 2556
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่
นายคำพันธ์ จำนงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นายวสันต์ สวัสดิพานิช ครู โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นายพรมา อยู่ประไพ นักการ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ที่เกษียณอายุราชการวันที่ 13 กันยายน 2556
สพม 27 ร่วมกับสมาคมผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้บริหารสถานศึกษา
ที่เกษียณอายุราชการ 2556
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
วันที่ 9 สิงหาคม 2556 
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ
ในการนี้ ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น
และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

๒๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช


วันที่ 29 กรกฏาคม 2556
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยานำคณะครู  นักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง

ค่ายคุณธรรม "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ" ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม
วันที่ 10 - 12 กรกฏาคม 2556

โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ร่วมกับ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้ยเอ็ด วัดไตยภูมิบ้านผือฮี
จัดโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ" ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม
ณ วัดไตยภูมิบ้านผือฮี


วันที่ 26 มิถุนายน 2556
นายคำพันธ์ จำนงกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานบวงสรวงครูกลอนสุนทรภู่
เนื่องในวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2556
ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาชนะเลิศ การแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
งานปลาสวยงามอีสานร่วมประสานคนใจเดียวกัน ครั้งที่ 6

วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2556
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยานำนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น


วันที่ 20 มิถุนายน 2556
นายคำพันธ์ จำนงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

แสดความยินดี
กับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

วันที่ 17  มิถุนายน 2556
นายคำพันธ์  จำนงคกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
และคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอุดมศักดิ์  พรมพิลา
ในการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์

" เยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด To Be No.1 "


วันที่ 7  มิถุนายน 2556
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา  ร่วมกับ
โรงพยาบาลเมืองสรวง   สถานีตำรวจภูธรเมิองสรวง
จัดกิจกรรม " เยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด To Be No.1 "
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
มาเราดีใจ ใปยินดี

วันที่ 28 พฤษภาม 2556
นายคำพันธ์ จำนงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
คณะผู้บริหาร และครู  ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร
ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
และต้อนรับบุคลากรใหม่
ประฐมนิเทศบ์นักเรียใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 14 พฤษภาม 2556
นายคำพันธ์ จำนงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
คณะผู้บริหาร และครู  จักกิจกรรมประฐมนิเทศน์นักเรียนใหม่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4  ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
บุญบั้งไฟอำเภอเมืองสรวง
วันที่ 11 พฤษภาม 2556 
นายคำพันธ์ จำนงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู  นักเรียน  ร่วมงานบุญบั้งไฟอำเภอเมืงสรวง  ณ โรงเรียนบ้านเหล่าฮก
บุญชาวเมือง
วันที่ 25 เมษายน 2556 
นายคำพันธ์ จำนงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นายพานิชย์ ลาสระคู รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู  นักเรียน  ร่วมงานบุญชาวเมือง  ณ วัดเมืองสรวงเก่าทัศนศึกษา
ปีการศึกษา 2555

วันที่ 4 มีนาคม 2555  โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู และนักเรียน ห้อเรียนคุณภาพ
ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ท่านมาเรามาดีใจ

วันที่ 1 มีนาคม 255ุ6
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาแสดงความยินดี กับนายยอดยิ่ง  จันทะดวง
ในโอกาศย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา


มอบเงินปัจจัยอุดหนุนพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2555

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
นายคำพันธ์ จำนงกิจ  ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานมอบเงินปัจจัยอุดหนุนพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา 2555


วันพฤหัสบดี์ที่ 31 มกราคม 2556
นายคำพันธ์ จำนงกิจ  ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์
ประจำปีการศึกษา 2555

วันศุกร์์ที่ 25 มกราคม 2556
นายชาตรี  ชาปะวัง  ผู้อำนวยการ สพม, 27
เป็นประธาน  "เปิดบ้านวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้ำสู่อาเซียน"
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา


วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2556
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยานำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
งาน RMU แฟร์ ครั้งที่ 2  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ในงานนี้ได้รับรางวัล
- รองชนะเลิศการจัดตู้ปลาสวยงาม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การจัดตู้ปลาสวยงาม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

5 ธันวามหาราช
วันที่ 5 ธันวาคม 2555
นายคำพันธ์ จำนงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหาร ครู ถวายสัตย์ปฎิณาญ
เพื่อเ็นข้าราการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสรวงวิทยา

แข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62

วันที่ 4 ธันวาคม 2555
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62
ทักษะการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ โรงเรียนเมืองพญาแล  จังหวัดชัยภูมิ

ค่ายวิชาการ
วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2555
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา


การประชุมเชิงปฏิบัติการ ปพ.5 อิเลคทรอนิคส์
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555
นายคำพันธ์  จำนงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปพ.5 อิเลคทรอนิคส์
ZBOOKMARK 2551
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา


รับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอาจสามารถวิทยา
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
นายคำพันธ์  จำนงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ได้ให้การต้อนรับคณะครูกลุ่มสาระภาษาไทยจากโรงเรียนอาจสามารถวิทยา
ในการเยี่ยมชม ศึกษาดูงานกลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
 


29 - 30 ตุลาคม แข่งทักษะทางวิชาการ

วันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2555
นายคำพันธ์  จำนงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัถถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่ม 2                                                                           ผลการแข่งขัน


23 ตุลาคม วันปิยะมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2555
นายคำพันธ์  จำนงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครูเข้าร่วมพิธีวันปิยะมหาราช
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง


วันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2555


นายคำพันธ์ จำนงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครูร่วมการคัดเลือกผลงาน วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
Best Practice ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. 27

สมาคมครูอำเภอเมืองสรวงและโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุ
วันที่ 24 กันยายน 2555
สมาคมครูอำเภอเมืองสรวง โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
ที่เกษียณอายุราชการ 2555

วันที่ 14 กันยายน 2555


นายคำพันธ์ จำนงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครูร่วมแสดงมุทิตาจิผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ
ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 11 กันยายน 2555
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาได้ให้การต้อนรับ
นายนพรัตน์ ผือโย รองผู้อำนวยการ สพม. 27
และคณะกรรมการระเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ผูบริหารสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2555
บริจาคโลหิต
วันที่ 11 กันยายน 2555
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยานำนักเรียนร่วม
บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เปิดธนาคารโรงเรียน
วันที่ 10 กันยายน 2555
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาได้ทำพิธี
เปิดธนาคารโรงเรียนอย่างเป็นทางการ
ณ ที่ทำการโรงเรียนธนาคาร
โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร ธกส.
ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน
ปีการศึกษา 2555
วันที่ 7 กันยายน 2555
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาได้ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการระเมินคุณภาพภายในโรงเรียน
ปีการศึกษา 2555
และได้รับคำชี้แนะเพื่อรับการประเมินภายนอก
รอบที่ 3
ค่ายคณิตศาสตร์ มสว. ครั้งที่ 3

วันที่ 1 - 2 กันยายน 2555
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมกับ
ชุมนุมคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
( MYCA )
จัดกิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์ มสว.ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยานำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและแสดงผลงานนักเรียน
เนื่อง ในงาน วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ในงานนี้ได้รับรางวัล
- ชนะเลิศการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ชนะเลิศ อันดับที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์ (สำรวจ) ม.ปลาย
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดกิจกรรมและแสดงผลงานนักเรียน
เนื่อง ในงาน วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยาไออุ่น ม่วง ขาว

วันที่ 6 สิงหาคม 2555

โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดงาน
แสดงความยินดีกับบุคลากร ในโอกาศ
ที่ย้าิยไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

ทำบุญวันเข้าพรรษา
วันที่ 1 สิงหาคม 2555
นายคำพันธ์ จำนงกิจ ผอ.โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครูและนักเรียน ถวายผ้าอาบน้ำฝน
เทียนพรรษาแก่พระภิกษุสงฆ์
วัดบ้านเหล่าฮก วัดบ้านสำโรง
และวัดบ้านผำ วัดบ้านบัวป่า เนื่องในวันเข้าพรรษา

วันที่ 18 กรกฏาคม 2555
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ร่วมกับโรงพยาบาลเมืองสรวง
จัดกิจกรรม "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง"
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา


ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนคุณภาพ
วันที่ 12 กรกฏาคม 2555
นายคำพันธ์ จำนงกิจ ผู้อำนนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนคุณภาพ
เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตร
และเทคนิคการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2555


พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
วันที่ 29 มิถุนายน 2555
กองยุวกาชาดโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดให้ยุวกาชาดใหม่
ประจำปีการศึกษา 2555วันที่ 26 มิถุนายน 2555
นายคำพันธ์ จำนงกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานบวงสรวงครูกลอนสุนทรภู่
เนื่องในวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2555
ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาวันที่ 26 มิถุนายน 2555
นายคำพันธ์ จำนงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู นักเรียนโรงเรียนเมืองสรวงวิทยาร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก


วันที่ 14 มิถุนายน 2555
นายคำพันธ์ จำนงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554
ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาวันที่ 7 มิถุนายน 2555
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดงานแสดงความยินดี
กับบุคลากร ในโอกาศที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่่
และเลี้ยงส่งบุคลากรที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่
ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาวันที่ 15 พฤษภาคม 2555
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์ และรับน้องใหม่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555

วันที่ 11 พฤษภาคม 2555
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา  รับรายงานตัวนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555

วันที่ 6 มีนาคม 2555 

อบรมระบบ E-Office และ E-News
วันที่ 13 มีนาคม 2555
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ส่งครูและบุคลากร จำนวน 3 คน
เข้ารับการอบรมปฏิบัติการ
ระบบ E-Office และ E-News
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
บุญผะเหวด 2555

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เข้าร่วมกิจกรรมบุญผะเหวด กัณฑ์มหาราช
ณ บึงพลาญชัย
ทำบุญโรงเรียน ปีการศึกษา 2554
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 
นายคำพันธ์ จำนงกิจ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
ร่วมทำบุญโรงเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
แก่
คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนอาลัยครูนิตยา เชื้อตระกูล

นายคำพันธ์ จำนงกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
คณะครู และนักเรียน
ขอแสดงความเสียใจในการจากไป
ของครูนิตยา เชื้อตระกูล


                                             คลิ๊กเพื่อดูรูปขยาย
ทัศนศึกษา
วันที่ 31 มกราคม 2555
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู และนัเรียน ห้องเรียนคุณภาพ
ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์

และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด


                                             รูปโดย ครูวัชรา
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
วันที่ 24 มกราคม 2555
คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
โดยนายพิทักษ์ชัย พรมบุตร
หัวหน้าพรรคเธอกับฉันปั้นฝัน มสว.
ได้รับเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ในปีการศึกษา 2555
ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2554
วันที่ 19 มกราคม 2554  โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
อ.ภูผาม่าน  จ.ขอนแก่น
ค่ายวิชาการ
ของเล่นเชิงวิชาการเพื่อน้อง
วันที่ 18 มกราคม 2555
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาร่วมกับ
ชมรม Science Toys มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
จัดโครงการของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อน้อง
โดยการนำของอาจารย์ ลาวรรณ โฮมแพน
และนักศักษาในชมรม ชมรม Science Toys
วันครู 2555
วันที่ 16 มกราคม 2555
บูชาครูแห่งแผ่นดิน       จอมปราชญ์ศาสตร์ศิลป์
สยามินทร์  "ภูมิพล"
สมาคมครูอำเภอเมืองสรวง ร่วมกับ
  โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
โดยมีนายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง นายอำเภอเมืองสรวง
เป็นประธานในการจัดงานวันครู ปี 2555
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

เข้าค่ายกิจกรรมในเครื่องแบบ

วันที่ 13 มกราคม 2555
นายคำพันธ์ จำนงกิจ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายลูกเสือ
ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์
ประจำปีการศึกษา 2554

ผ้าป่าการศึกษา  ปีใหม่
วันที่ 30 ธันวาคม 2554
นายชาตรี  ชาปะวัง  ผู้อำนวยการ สพม. 27
เป็นประธานในการรับมอบผ้าป่าการศึกษาจากศิษย์เก่า

นายคำพันธ์ จำนงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
พร้อมด้วยคณะคร นักการภารโรงและูนักเรียน
ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
และฟังธรรมเพื่อเป็นศิริมลคลในวาระขึ้นปีใหม่
วันพ่อ  2554
วันที่ 2 ธันวาคม 2554
นายคำพันธ์ จำนงกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน
ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิณาญ
เพื่อเ็ป็นข้าราการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
จิตอาสา ร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554
นายคำพันธ์ จำนงกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน
จัดกิจกรรม จิตอาสา ร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม
นิเทศ กำกับ ติดตาาม
ประเมินประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานผู้บริหาร
วันที่ 21 กันยายน 2554
คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับ
ติดตาาม ประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ สพม. 27
วันที่ 10 ตุลาคม 2554
นายคำพันธ์ จำนงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ
นายชาตรี ชาปะวัง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27ทัศนศึกษา
วันที่ 13 - 15 กันยายน 2554
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู และนัเรียน ห้องเรียนคุณภาพ
ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


อบรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
วันที่ 9 กันยายน 2554
คณะครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เข้ารับการอบรม
การพัฒนาวินัยสำหรับข้าราชการครู
ณ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
อบรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
วันที่ 5 กันยายน 2554
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาร่วมกับ อบจ.
จัดกิจกรรม
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยมีนักเรียนเข้าร่วมอบรม 100 %
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวืทยา
ค่ายคณิตศาสตร์
วันที่ 3 - 4 กันยายน 2554
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดกิจกรรม MATH CHMP 2011
อบรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

วันที่ 31 สิงหาคม 2554
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำนักเรียนเข้าร่วมอบรม
การป้องกันและแก้ไขปัฐหายาเสพติด
ณ ห้องประชุมเทศบาลำบลเมือสรวง
บริจาคโลหิต
วันที่ 30 สิงหาคม 2554
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยานำนักเรียนร่วม
บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ณ หอประชุม อำเภอเมืองสรวง
วันวิทยาศาสตร์
ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 24 สิงหาคม 2554
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยานำนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการในงาน
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับที่ 1
การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ม.ต้น
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มาดีใจ ไปคิดถึง่
วันที่ 18 สิงหาคม 2554
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดงานแสดงความยินดี
กับบุคลากร ในโอกาศย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
และเลี้ยงส่งบุคลากรที่ย้าย
ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
งานสานสัมพันธ์วิชาการบูรณาการ
4 กลุ่มสาระฯ

วันที่ 18 สิงหาคม 2554
นายคำพันธ์ จำนงกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหารครูและนักเรียน
ร่วมกิจกรรม งานสานสัมพันธ์วิชาการบูรณาการ
4 กลุ่มสาระฯ
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
วันที่ 11 สิงหาคม 2554
นายคำพันธ์ จำนงกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหารครูและนักเรียน
ร่วมกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง
และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี
วันสุนทรภู่และวันต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 23 มิถุนายน 2554
นายคำพันธ์ จำนงกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานบวงสรวงครูกลอนสุนทรภู่
เนื่องในวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2554
ขอแสดงความยินดี
วันที่ 17 มิถุนายน 2554
นายคำพันธ์ จำนงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
พร้อมคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับ
รองผู้อำนวยการดีเด่น นายสมคิด พานแสวง
ครูที่เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
และต้อนรับครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
เยี่ยมบ้านนักเรียน
วันที่ 17 มิถุนายน 2554
นายคำพันธ์ จำนงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 100%

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2554
วันที่ 2 มิถุนายน 2554
นายคำพันธ์ จำนงกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554
ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองสรวงวิทยานิเทศฯ ความก้าวหน้าในการพัฒนา
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 16 มีนาคม 2554
นายคำพันธ์ จำนงกิจ
ผอ.โรงเรียเมืองสรวงวิทยา
ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศฯ
ณ ห้อง E- Class Room


เข้าค่ายกิจกรรมในเครื่องแบบ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554
นายคำพันธ์ จำนงกิจ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายลูกเสือ
ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์
ประจำปีการศึกษา 2554
ทัศนศึกษา
วันที่ 27 มกราคม 2554
นายคำพันธ์ จำนงกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะ ครู นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6
ทัศนศึกษางานตลาดนัดวิชาการ
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันครู 2554
วันที่ 16 มกราคม 2554
สมาคมครูอำเภอเมืองสรวง ร่วมกับ
โรงเรียนเมืองสวรงวิทยา
โนการนี้้ นายสมยศ รักษกุลวิทยา
นายอำเภอเมืองสรวง
เป็นประธานในการจัดงาน
วันครู ปี 2554
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
5 ธันวามหาราช
วันที่ 5 ธันวาคม 2553
นายคำพันธ์ จำนงกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหาร ครู ถวายสัตย์ปฎิณาญ
เพื่อเ็นข้าราการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสรวงวิทยา
พิธีถวายสัตย์ปฎิณาญ
5 ธันวาคม2553

วันที่ 3 ธันวาคม 2553
นายคำพันธ์ จำนงกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหาร ครู เครือข่ายเมืองสรวง และนักเรียนร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิณาญ
เพื่อเ็นข้าราการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา