...  การเรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำสังคม  นิยมประชาธิปไตย  ห่างไกลยาเสพติด  ...
   
ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนุญและประเด็นเพิ่มเติม
ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559

วันที่ 27 กรกฏาคม 2559
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำบุคลากร นักเรียนร่วมเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนุญและประเด็นเพิ่มเติม
ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-16.30 น.
โดยมีนายณัฐธร ไชยศรี นายอำเภอเมืองสรวง
เป็นประธานในการเดินรณรงค์
                                                                           (ภาพกิจกรรม)ทำบุญถวายต้นเทียนและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา
วันที่ 15 กรกฏาคม 2559
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและสังฆทาน ณ วัดบ้านหว่านไฟ
วัดบ้านบ้านป่ายางวนาทิพย์ วัดบ้านหนองผือโนนค้อ วัดบ้านเมืองสรวงใหญ่
เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา
                                                                           (ภาพกิจกรรม)
อีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
วันที่ 6 กรกฎาคม 2559
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา นำคณะครู นักเรียน
ร่วมการแข่งขันในโครงการเย็บร้อยค่อยจีบประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 7
ในครั้งนี้โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแข่งขันวิจิตรตระการกรองร้อยกระเช้าใบตอง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

   (ภาพกิจกรรมวันแข่ง)                      (ภาพกิจกรรมวันรับโล่ห์รางวัล)
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดกิจกรรมที่เป็นการระลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยจัดพิธีเดินสวนสนาม และกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ
                                                                           (ภาพกิจกรรม)
วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2559
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2559
เพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหาร(สุนทรภู่)
ผู้ซึ่งมีผลงานด้านบทกลอนที่มีคุณค่าแก่แผ่นเป็นจำนวนมาก
โดยยูเนสโกประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและได้ประกาศยกย่อง
สุนทรภู่ให้ เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก
                                                                           (ภาพกิจกรรม)


26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาร่วมกับ
หน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชน
อำเภอเมืองสรวง ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง
ในการนี้ได้จัดขบวนนักเรียนเดินรณรงค์ ต่อต้าน การเสพ การขาย
และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด
                                                                           (ภาพกิจกรรม)
วันที่ 20 มิถุนายน 2559
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ นายโกศล ฐานะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ในการประเมินวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
ในโอกาสนี้ได้กรุณาพบปะและให้โอวาทแก่นักเรียน
                                                                           (ภาพกิจกรรม)

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
โดยมีทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าเข้าร่วมในพิธีไหว้ครู
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
                                                                           (ภาพกิจกรรม)
โครงการสาน - สร้าง - เสริมสุขแรงงานไทย
วันที่ 15 มิถุนายน 2559
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู นักเรียน ร่วมออกร้าน จัดนิทรรศการ
นำเสนอโครงงานการจัดสวนในภาชนะ
ในกิจกรรมโครงการสาน - สร้าง - เสริมสุขแรงงานไทย
ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
                                                                           (ภาพกิจกรรม)

การประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วันที่ 14 มิถุนายน 2559
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน
ให้การต้อนรับ นายถวาย เจริญกรศรี รองผู้อำนวยการ สพม. 27
และคณะ ในการการประเมินผลการ
ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
                                                                       (ภาพกิจกรรม)วันที่ 3 มิถุนายน 2559
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ในงานนี้ได้มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ภาคบ่ายจัดอบรมคุณธรรม และ
กิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day)

                                                                                              (ภาพกิจกรรม)โครงการ โรงเรียนจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 1 พฤษภาคม 2559
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองสรวง
จัดกิจกรรมโรงเรียนจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2559
ในการนี้ได้รับสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ 15,000 บาท
                                                                                            (ภาพกิจกรรม)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.00 น.
นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
นำ นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นายอนุสรณ์ อ่อนสองชั้น นางพินนะรัตน์ อ่อนสองชั้น และนักเรียนโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เข้าพบนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผวจ.ร้อยเอ็ด
นายชยันต์ ศิริมาศ รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด และนายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด
เพื่อนำเสนอผลงานผลงานนักเรียนและมอบไว้เป็นที่ระลึก
                                                                                                  (ภาพกิจกรรม)


วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2559
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จัดกิจกรรม

Development of English and ASEAN languaes
for Communication and Learning to ASEAN community

การพัฒนาภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน
เพื่อการสื่อสาร และ การเรียนรู้สู่ประตู่อาเซียน

ค่ายวิชาการปรับพื้นฐานทางการเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ พฤษภาคม ๑๔๔๙
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๑๔๔๙
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายวิชาการปรับพื้นฐานทางการเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙


พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 25 มีนาคม 2559
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558

เข้าค่ายกิจกรรมในเครื่องแบบ ปีการศึกษา 2558
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาเข้าค่ายกิจกรรม
ลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์
โดยปีนี้เป็นการเข้าค่ายภายในโรงเรียนแบบไปกลับอันดับที่ 6 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้นม 1-3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕
วันที่ 31 มกราคม 2559
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู นักเรียน ร่วมการแข่งขันการจัดกระทงธุปเทียนแพ
ในครั้งนี้โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ได้อันดับที่ 6 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้นม ๑-๓

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 25 มีนาคม 2559
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558

เข้าค่ายกิจกรรมในเครื่องแบบ ปีการศึกษา 2558
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาเข้าค่ายกิจกรรม
ลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์
โดยปีนี้เป็นการเข้าค่ายภายในโรงเรียนแบบไปกลับอันดับที่ 6 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้นม 1-3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕
วันที่ 31 มกราคม 2559
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู นักเรียน ร่วมการแข่งขันการจัดกระทงธุปเทียนแพ
ในครั้งนี้โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ได้อันดับที่ 6 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้นม ๑-๓
วันเด็กแห่งชาติ
8 มกราคม 2559
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
อ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ"
และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่น


ประเพณีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
วันที่  30  ธันวาคม  2558
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหารและครู นักเรียนโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ร่วมกิจกรรม
ประเพณีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

Science Camp
วันที่  26  ธันวาคม  2558
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานเปิดกิจกรรม Science Camp
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยาMerry Christmas and Happy New year 2016
วันที่  25  ธันวาคม  2558
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานเปิดกิจกรรม Merry Christmas and Happy New year 2016
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ร่วมงานโครงการคลินิคเกษตรเครื่อนที่
วันที่  23  ธันวาคม  2558
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหารและครู นักเรียนโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ร่วมกิจกรรมงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง


ทัศนศึกษานอกสถานที่ ปีการศึกษา 2558
วันที่  15  ธันวาคม  2558
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา นำคณะครู นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ทัศนศึกษานอกสถานที่ จังหวัดนครราชสีมา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 เดินทางวันที่ 18 ธันวาคม 2558


ชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้นม ๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายบุญล้อม ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะครู นักเรียน ร่วมการแข่งขันการจัดกระทงธุปเทียนแพ
ในครั้งนี้โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้นม ๑-๓


5 ธันวาคม  วันพ่อแห่งชาติ

วันที่  5  ธันวาคม  2558
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ณ หอประชุมอำเภอเมืองสรวง5 ธันวาคม  วันพ่อแห่งชาติ

วันที่  5  ธันวาคม  2558
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ในการนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้พ่อดีเด่น ประจำปี 2558ปั่นเพื่อพ่อ  BIKE FOR DAD

วันที่  4  ธันวาคม  2558
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหาร
  ครู  นักเรียนโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
ร่วมกิจกรรม  ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DADิ
ประเมินกลุ่มสาระดีเด่น  สพม.27

วันที่  20 - 25  พฤศจิกายน  2558
นายบุญล้อม  ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
คณะผู้บริหารและครู ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการประเมินกลุ่มสาระดีเด่น สพม.27

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 / 2558


วันที่  24  พฤศจิกายน  2558
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2558
เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 1/2558
และแถลงนโยบายที่จะปฏิบัติในภาคเรียนที่ 2/2558
ในการนี้ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี


25 พฤศจิกายน  วันวชิราวุธ

วันที่  25  พฤศจิกายน  2558
นายพิมักษ์  มุลาลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
เป็นประธานจัดกิจกรรมถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกถึง
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ
พระมุงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาการลูกเสือไทย

ค่ายพัฒนานักเรียนต้นแบบ
ให้มี 3 Q ด้วยคุณธรรม "รักเหนือรัก  ในศิล 5"


วันที่  16 19  พฤศจิกายน  2558
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนต้นแบบ
ให้มี 3 Q ด้วยคุณธรรม "รักเหนือรัก  ในศิล 5"
แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  วันที่ 16-17
        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  วันที่ 18-19
แนะแนวการศึกษา
วันที่  3  พฤศจิกายน  2558
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ร่วมกับศิษย์เก่าและคณะ
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา
แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6
ในเรี่องการเตรียมตัวในการสอบและการเลือกคณะเรียน


23  ตุลาคม  วันปิยมหาราช
วันที่  23  ตุลาคม 2558
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
นำคณะผู้บริหาร ครูร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง