บทที่ 6 การแบ่งหน้าเว็บเพจด้วยเฟรม

     การออกแบบสร้างหน้าเว็บเพจที่นิยมใช้กันอีกวิธีหนึ่ง คือ การแบ่งเฟรม (Frame) โดยสามารถแบ่งพื้นที่ภายในหน้าเว็บเพจออกเป็นพื้นที่ย่อยๆ เพื่อแสดงเว็บเพจได้หลายส่วนพร้อมกัน

คลิกหัวข้อเพื่อเข้าสู่เนื้อหาครับผม