บทที่ 5 การจัดหน้าเว็บเพจด้วยตาราง

      

     เว็บเพจส่วนมากมักนิยมใช้ตารางในการจัดวางองค์ประกอบ ซึ่งส่วนมากจะเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลที่เป็นรายชื่อหรือรายการต่าง ๆ และที่สำคัญคือใช้ตารางสำหรับจัดเลย์เอาต์หน้าเอกสาร เพื่อช่วยในการแสดงข้อมูลและองค์ประกอบตรงตามตำแหน่งที่ต้องการ

โครงสร้างของตาราง

     ก่อนที่จะลงมือสร้างตารางควรมาทำความรู้จักโครงสร้างของตารางซึ่งจะช่วยทำงานได้ง่ายขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • คอลัมน์ ช่องในแนวตั้ง
 • แถว ช่องในแนวนอน
 • เซลล์ ช่องแต่ละช่องที่อยู่ในตาราง
 • Cell Spacing เป็นช่องว่างระหว่างเซลล์แต่ละเซลล์
 • Cell Padding เป็นระยะห่างของข้อความหรือรูปภาพจากขอบทุกด้านของเซลล์
 • สีพื้นหลัง
 • ขอบตาราง
 • ขอบเซลล์
 • ความกว้างทั้งหมดของตาราง
 • ความกว้างจริงในคอลัมน์
 • ความกว้างของคอลัมน์ที่กำหนด
 • คอลัมน์ที่ไม่ได้กำหนดความกว้าง

 

 

คลิกหัวข้อเพื่อเข้าสู่เนื้อหาครับผม

Select table element/ Table property

การแยกเซลล์